AMERYKAŃSCY STUDENCI

Amerykańscy studenci formułują je z pewną troską o świat, ukierun­kowani na zagadnienia znacznie szersze, niż współpraca rodzina-szkoła- -gmina. Ich refleksja przybiera często postać filozoficzną (jak w kwest. 18,13, 4,6,7 i wielu innych), jest ogólnym namysłem nad istotą pewnych zjawisk, np.: STAN: MTV – pokazuje krańce muzyki. Czuję, że nasze idee doty­czące aktualnej współpracy nie oddają jej wyników, które można osiągnąć w rzeczywistości [kwest. 13 US].IDEAŁ: Discovery Channel – dostarcza informacji w zakresie wie­lu tematów. W przyszłości współpraca rodziny, szkoły i gminy będzie kluczem do odkrycia przez uczniów istoty uczenia się [kwest. 13US],W tym przykładzie refleksja nad charakterem rzeczywistości, w któ­rej żyje badany, rzutowała na przyszłościowe umiejscowienie współ­pracy w hierarchii wartości ogólnoludzkich, uniwersalnych. Autorka, studiująca liberalizm, łączy to prawdopodobnie z tą ideologią, widząc pewną wyzwalającą rolę działania nauczyciela, nierozrywającego jed­ności dziecięcego życia (por.: tabela metafor, komentarz autorki w ru bryce: Perspektywy).Innym aspektem metaforycznych wypowiedzi badanych w grupie amerykańskiej jest ich ukierunkowanie na wielokulturowość. Braku­je w tym związków z ujęciami holenderskimi, w których – ku zdziwie­niu z powodu wielokulturowego środowiska – nie ma w ogóle mowy o    tych zagadnieniach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone