ANALIZA OFERTY PROGRAMOWEJ

Z analizy oferty programowej uczelni, z wywiadów z holender­skimi nauczycielami akademickimi, z mojej wiedzy badacza osiadłego w rzeczywistości polskiej uczelni, a także z pewnych cech wiedzy stu­dentów, m.in. o prawach i obowiązkach poszczególnych stron współpra­cy, wynika, iż w treściach przedmiotów, których nazwy nie nawiązują do zagadnienia współpracy, jest ono uwzględniane (w Holandii są to najczę­ściej przedmioty związane z edukacją społeczną i międzykulturową, tj. Edukacyjne aspekty zróżnicowania społecznego, Edukacja społeczna, Międzykulturowe relacje, itp., w Polsce: Pedagogika społeczna, Peda­gogika wczesnoszkolna. Elementy pedagogiki specjalnej – rewalidacja upośledzonych umysłowo, poszczególne metodyki nauczania i anima­cji, inne). Można jednak przypuszczać, że nie przybiera to kształtu wy­czerpujących kursów, pozwalających studentom na ugruntowanie poczucia przygotowania do czekającej ich współpracy w środowisku.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone