BADANIA RECEPCJI

Badania recepcji miały przebieg bardzo prosty i składały się z dwu klasycznych etapów. Etap pierwszy obejmował głośne czy­tanie tekstu i rejestrację natychmiastowych reakcji odbiorców. Bezpośrednio po przeczytaniu tekstu dzieci formułowały swobod­ne wypowiedzi pisemne: ,,Co myślę o bohaterach tego opowia­dania?” Etap drugi stanowiły wywiady z wybranymi autorami wypo­wiedzi pisemnej. Wywiady te miały ujawnić warstwę refleksyjną i przeprowadzane były z odroczeniem kilku dni. Stwarzały możli­wość postawienia przed dziećmi pewnych problemów niedosta­tecznie jasno ujętych w wypracowaniach i skłonienia ich do wy­powiedzi o wszystkich węzłowych momentach tekstu, jeśli dzieci miały trudności z wyrażeniem swych poglądów na piśmie. Wy­wiady były nagrywane na taśmę magnetofonową.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone