BLISKIE NASTAWIENIE

Nastawienie na kształtowanie tej jedności można uznać za charakte­rystyczne, przewija się wśród różnie akcentowanych walorów współ­pracy, m.in. w wypowiedzi nr 3 (gdzie National Geographic oddaje idealny stan jako ewolucję z połączeniem ze szkołą typu online), nr 12 (współpraca jako szczęście jednostki) 15 (wspólne zaangażowanie), 17 (silne my, jako grupa). Bliskie wydaje się być to nastawienie, wyróżnionemu wśród pol­skich i holenderskich badanych nastawieniu na partnerski charakter relacji, warunkujący pomyślność współpracy. Nie jest tu jednak akcen­towana, jak ma to miejsce w polskiej i holenderskiej grupie, równość partnerów ani też korzyści przez nich osiągane. To zaskakujące w po­równaniu z literaturą zagadnienia w USA, jednoznacznie mieszczącą partnerstwo w tych kategoriach. Mocnym elementem jego znaczenia w literaturze jest rozumienie go jako spółki, podstawy dla rozwoju ka­pitału społecznego itd., co nie znalazło odzwierciedlenia w metaforycz­nych wypowiedziach amerykańskich studentów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!