CELE I PROBLEMY

Realizacja badań ma na celu analizę orientacji studentów kie­runków nauczycielskich wobec współpracy z rodzicami uczniów oraz szerzej rozumianym społecznym środowiskiem życia ucznia, w per­spektywie porównawczej. Pozwoli to określić bieżące i perspektywicz­ne potrzeby w zakresie kształtowania umiejętności konstruktywnego współdziałania przyszłych nauczycieli z otoczeniem uczniów. Znaczą­ce jest uwzględnienie ich w niniejszym opracowaniu, adresowanym do przyszłych i czynnych nauczycieli.Przyjęłam, że osiągnięcie wyżej wymienionych celów stanie się moż­liwe w toku następujących działań:  przeprowadzenie badań nad orientacjami studentów kierunków nauczycielskich w Polsce, Holandii i USA, wobec ich przyszłej współpracy z rodzicami oraz lokalnym środowiskiem uczniów i szkoły;  dokonanie analiz typu porównawczego w zakresie poszczegól­nych elementów wyżej określonej orientacji studentów oraz ich specyficznego ukształtowania w warunkach dyskursu, występu­jących w obu rzeczywistościach społecznych;określenie tendencji (w skali ogólnej oraz w wymiarze polskim) w obrębie treści i form instytucjonalnego przygotowania na­uczycieli do tej współpracy;  wskazanie kierunków zmian w polskim modelu kształcenia na­uczycieli (ujętym m.in. w minimum programowym dla kierunku pedagogika), warunkujących rozwój ich przyszłej współpracy z rodzicami i szerszym otoczeniem społecznym uczniów, w świe­tle dokonanych analiz typu porównawczego;przedstawienie podstaw do praktycznego osiągania partnerstwa edukacyjnego, w oparciu o przeprowadzone studia i analizy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone