CHARAKTER PORÓWNAWCZY

Podobnie, przynależność rasowa, etniczna staje się w tym badaniu o charakterze porównawczym niezmiernie istotna. Z uwagi na liczne odmienności, występujące w środowiskach, objętych badaniem, bar­dzo szeroko rozwinęłam kryteria w tym względzie, ostatecznie przyj­mując kulturową płaszczyznę postrzegania zróżnicowań. Oznacza to, że w zależności od specyfiki danej zbiorowości, jako kryterium przy­należności do określonej grupy przyjmowałam rasę (tak jak w społecz­ności wielorasowej USA czy Holandii, gdzie rozwarstwienie kulturowe przebiega ciągle jeszcze najczęściej wzdłuż podziałów rasowych) lub etniczność w wymiarze regionalnym (jak w Polsce, raczej jednolitej rasowo).W kolejnej części opracowania, poświęconej bardziej szczegółowej analizie badanych zbiorowości, problem ten znajduje rozwinięcie.Wszystkie wskazane czynniki uwzględniane są w dalszych analizach, w warunkach możliwie najszerszej indywidualizacji. Na przykład, me­tafory, jakimi posługują się badani, rozpatrywane są jednostkowo, z za­chowaniem odniesień do wszystkich kategorii danych, o których mowa wyżej (por.: tabele metafor z danymi osobowymi). Podobnie jest z in­nymi elementami analiz, którym nieodmiennie przyświeca troska o uchwycenie indywidualnych podejść do badanych zagadnień. Z nich dopiero wyłonić się może obraz ogólniejszych tendencji, stanowiących podłoże w zakresie perspektywicznego rozwoju partnerskiej współpra­cy nauczycieli z rodzicami i środowiskiem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone