CHARAKTERYSTYCZNE DLA POLSKIEJ GRUPY

Charakterystyczna dla polskiej (jak i holenderskiej) grupy badanych jest jej jednolitość pod względem płci (kobiety). Ponadto, warto zaz­naczyć, że jest to grupa młoda, lokująca się w przedziale do 25 lat. Nie­wielka liczba dzieci i ich wiek (do 5 lat) świadczy o niewielkich doświadczeniach osób badanych jako rodziców. Różni to ich znacząco od grupy amerykańskiej, zbliżając nieco do holenderskiej, i musi być uwzględniane w dalszych analizach, zarówno porównawczych, jak tych, czynionych w obrębie grupy. Niewątpliwie wpływa to bowiem na orientacje przyszłych polskich nauczycieli wobec współpracy z rodzi­cami i środowiskiem.Pod względem przynależności etnicznej badani przeważnie wstrzy­mywali się z jej określeniem (dla porównania – tylko dwóch amery­kańskich studentów tego nie zrobiło, jeden z nich jasno odmówił wyrażania tego rodzaju informacji na piśmie), jednak ci, którzy się na to zdecydowali, to w większości Kaszubi. Wydaje się, że tożsamość et­niczna jest w tej mniejszości dość silnie ukształtowana. W toku indy­widualnych analiz może to się okazać czynnikiem różnicującym orientacje badanych.Całościowy obraz orientacji studentów holenderskich, polskich i   amerykańskich wobec współpracy z rodzicami i środowiskiem, bazu­jący na wynikach uzyskanych w badaniu, może posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych analiz i rozwinięć, dokonywanych w oparciu o po­zostałą część tego opracowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone