DYDAKTYZM LITERATURY

O    dydaktyzmie w literaturze dla dzieci i młodzieży pisali między innymi Lucjan Siemieński, Piotr Chmielowski, Adolf Dy­gasiński, Stanisław Karpowicz, Janusz Korczak, Jadwiga Mort- kowiczowa, Stefania Sempołowska. W latach powojennych Kry­styna Kuliczkowska wystąpiła z żywo do dziś dyskutowaną tezą o    „ciągłej w każdej epoce, a więc i współcześnie, oscylacji lite­ratury dla dzieci od naiwnych beletryzacji i wierszyków do utworów o wybitnej wartości artystycznej. Dydaktyzm w tym ujęciu nacechowany był pejoratywnie jako metoda posługiwania] się środkami literackimi dla zilustrowania założonej z góry tezy, metoda upraszczająca i spłaszczająca w sposób nieuchronny ele­menty świata przedstawionego w imię pedagogicznych założeń”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone