DZIAŁANIA W ŚRODOWISKU

Z uwagi na to, że wyraziła to osoba studiująca Wczesną Edukację, można przypuszczać, że w ramach tej specjalności dość gruntownie ujmuje się aspekty współpracy nauczy­ciela z rodzicami ucznia, powierzchownie – jego potencjalne działania w środowisku. Większość polskich badanych, to studenci tej właśnie specjalności (70%), zatem – chociaż komentarz był jednostkowy, moż­na rozciągnąć jego wymowę na pozostałych. Prawdopodobnie czują się lepiej przygotowani do współpracy dwu-, nie zaś trójpodmiotowej: ro­dzina-szkoła-gmina. Tego rodzaju wahania mogły być również przyczy­ną generalnie niskich ocen, a w szczególności – braku wskazania maksymalnej.Jakkolwiek, przy jednoznacznej gotowości polskich badanych do współpracy (100% wskazań w puktach 7-10), niskie oceny ich przygo­towania do zadań w tym zakresie można odczytywać, jak wołanie o po­prawę oferty programowej kształcenia nauczycieli, przede wszystkim wzbogacenie jej o treści dotyczące współpracy ze środowiskiem.Polscy badani wykazują gotowość do zmieniania wycinka rzeczy­wistości, stojącego tu w centrum zainteresowania, traktując współ­pracę trzech środowisk edukacji jako wartość i widząc jego doniosłą rangę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone