EKSPERCKA WIEDZA

Istnieje prawdopodobieństwo, że jako tacy, na bazie swojej eksperc­kiej wiedzy zgłaszać będą wyłączne roszczenia do władzy (przywództwa organizacyjnego, kontroli, itd.). Wysoka profesjonalizacja, wręcz finezyj- ność ich potencjalnych działań, wróżona m.in. odkrytymi uprzednio na­stawieniami nauczyciela – sprzymierzeńca, występującego w imieniu i  w interesie swoich podopiecznych, stanowić może potwierdzenie tej konstatacji.Nauczyciel-ekspert, to nie nowy fenomen w amerykańskim krajobra­zie edukacyjnym. W książce Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej opisałam szereg projek­tów badawczych i obrazów tamtejszej rzeczywistości, z którego wyni­kało dość ugruntowane społecznie osadzenie nauczycieli w tej roli. Wysoki poziom wyspecjalizowania także stanowi pewną cechę amery­kańskiej rzeczywistości, w której bowling alone (samotna gra w kręgle, będąca zaprzeczeniem naturalnie społecznego jej charakteru) stało się hasłem wywoławczym dla dyskusji, pobudzających inwestycje w kapi­tał społeczny Ameryki. W swoim obszernym spectrum zagadnień dys­kusje te mieszczą m.in. separację fachowców, kanalizowanie form życia społecznego w wąskich dziedzinach, łączących się z obszarem zawodo­wego spełnienia obywateli tego kraju, itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!