FORMALNE WYZNACZNIKI

Istnieją wprawdzie formalne wyznacz­niki adresu czytelniczego (adresat wirtualny), ale podlegają one weryfikacji w trakcie jednostkowych i społecznych odczytań tekstu. Warto w tym miejscu powtórzyć znaną tezę, że hipoteza odbiorcy formułowana przez nadawcę lub pośrednika literatury jest istotna w perspektywie socjologicznej: jako czynność kiero­wania tekstu lub grupy tekstów do pewnej zbiorowości czytel­ników. Każda publikacja ma takiego założonego odbiorcę, nie­często jednak jest on tak wyraźnie i jednoznacznie określany, jak w tekstach kierowanych do młodszych odbiorców. Właśnie to jednoznaczne ukierunkowanie tekstów często wy­wołuje lozbudowane dyskusje. Dotyczą one między innymi kwe­stii stricte utylitarnych, na przykład wprowadzania do litera­tury pewnych wątków spornych w danym czasie z pedagogicz­nego punktu widzenia bądź też zagadnień psychologicznych’ na przykład wpływu pewnych konwencji literackich na psychikę dziecka, oddziaływania ilustracji książkowej na odbiorcę i jej roli w procesie rozumienia zapisu literackiego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone