INTRYGUJĄCY WĄTEK

Choć intrygujący, wątek ten pozostaje na marginesie analiz, wypełnia­jących to opracowanie. Odkryta tu zależność będzie rozpatrywana da­lej w odniesieniach jednostkowych, potencjalnie ważąc w sposób istotny na odczytywanym w badaniu kształcie orientacji amerykań­skich nauczycieli.W odróżnieniu od grupy polskiej, amerykańską charakteryzuje sto­sunkowo dojrzały wiek. 10 osób przekroczyło 26 lat, w tej liczbie troje było po trzydziestce i troje po czterdziestce. Charakterystyczna dla nich jest też względnie duża liczba dzieci (10), z których połowa to ucznio­wie (dzieci w wieku szkolnym). Można na tej podstawie przypuszczać, że doświadczenia życiowe, w tym rodzicielskie badanych Amerykanów, wywierały wpływ na ich orientacje, w jakiś sposób wyodrębniając tę grupę spośród pozostałych.W  świetle zróżnicowań liczby lat studiów, występujących w USA, przemieszanie studentów polskiej grupy, studiujących trzy lub pięć lat, wydaje się uzasadnione. Podobnie, odpowiada temu sytuacja w grupie holenderskiej, w której większość badanych sytuowała się w odmien­nych przedziałach lub pomiędzy tymi latami. Należy pamiętać, że najistotniejszą tu zasadą doboru badanych pozostaje jednak fakt odby­wania studiów na ostatnim roku, stwarzający możliwość zbadania orientacji przyszłych nauczycieli niejako tuż przed podjęciem przez nich pracy w szkole.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!