JAK BYĆ POWINNO?

Pod tym tytułem zamieszczam analizy wy ników, uzyskanych w badaniu ankietowym, wywiadzie i obserwacji, służące określeniu elemen­tów orientacji badanych wobec współpracy ze środowiskiem, takich jak wartości (tu: wizje stanów, rzeczy, będących takimi, jakimi by się chciało – idealnych) oraz przekonania, dzięki nim ugruntowane.Opisowe wizje idealnej współpracy rodziny, szkoły i lokalnej spo­łeczności, wzięte z części A kwestionariusza, pokrywają się z metafo­rycznymi ich ujęciami z części B. Analiza metafor, ujęta wyżej (2.1) dotyczyła jednocześnie obu aspektów postrzegania tej współpracy, ak­tualnego i przyszłościowego. Nie można bowiem rozdzielić znaczeń tworzonych metaforycznie, są nierozerwalne.Dlatego będę tu odwoływać się do poczynionych wcześniej ustaleń i   wzbogacać je o kolejne, płynące z dalszych analiz, konstruując w ten sposób obraz zorientowań studentów, będący celem badań. Z uwagi na wspomniane pokrywanie się opisów ideału (część A kwestionariusza) z jego metaforycznymi wyrazami (B), nie zamieszczam szczegółowej kategoryzacji tych opisów, w sposób lakoniczny przywołując wybrane, w określonych kontekstach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone