JEDNA Z PODSTAW

Jedną z podstaw ty­pologii publiczności literackiej stać się może na przykład kate­goria wieku adresata, istotna z punktu widzenia obiegów spo­łecznych literatury. Z kolei ta kategoria może być poszerzona o   rozróżnienie odbiorców propedeutycznych i zaawansowanych, tworzących swego rodzaju „elitę” dziecięcej publiczności, itd. Właśnie badania nad publicznością literacką mogą dać odpowiedź na pytanie o mechanizmy danego miejsca i czasu, które powo­dują przesuwanie się utworu w kierunku publiczności odmiennej od macierzystej (chodzi tu zarówno o włączanie przez dzieci lektur „dorosłych” do własnego kanonu, jak i odwrotnie). Inte­resującym terenem dociekań jest zmienność pierwotnej seman­tyki utworów pod wpływem tych przesunięć; w refleksjach in­terpretacyjnych często powraca stwierdzenie, że odbiorca dzie­cięcy koncentruje uwagę na warstwach płytszych tekstu, zwią­zanych z fabułą i przygodowością, przy czym — jak dowodzą badania Marii Tyszkowej— obcowanie dziecka z utworami o  pogłębionej strukturze nie pozostaje bez wpływu na intuicyjne ogarnięcie obszarów czy problemów jeszcze odbiorcy nie zna­nych, obcych mu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone