KOLEJNE ELEMENTY

Ujęłam w jej zakresie odpowiedzi w ramach kategorii: prawa i obo­wiązki, własne doświadczenia, stereotyp roli rodzica. Można tę część analiz zatytułować: Jak jest? ponieważ dotyczą one studenckiej diagno­zy obecnego stanu fragmentu interesującej nas rzeczywistości, ukształ­towanej na podstawie potocznej, czyli uwzględniającej osobiste, tak zwane „życiowe” doświadczenia, wiedzy.Kolejne elementy zgrupowałam dla potrzeb całościowej, konteksto­wej analizy, łącząc pod wspólnym szyldem Jak być powinno?’wypowie­dzi obejmujące przekonania na temat współpracy nauczyciela i szkoły ze środowiskiem oraz wartości z nią kojarzone. Mieszczą się tu trzy ka­tegorie: dziedziny zamknięte przed wpływem rodziców, idealny stan oraz ranga współpracy szkoła-rodzice-gmina. Podobnie, w połączeniu pod hasłem Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?, umiejscowiłam takie elementy orientacji, jak ocena i dyspo­zycje do zachowań, opierając się na ich wewnętrznej spójności. Z oce­ny niemal w sposób bezpośredni może wypływać określona gotowość behawioralna. Zawarte są tu dwie kategorie odpowiedzi, mianowicie ocena własnego przygotowania do współpracy oraz natężenie dyspo­zycji wyjściowych do zachowań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone