MATERIAŁ BADAWCZY

Materiał badawczy do analiz w tym podrozdziale stanowi również wszystko, co wchodziło w zakres uwagi badacza, co w większości było już przedmiotem rozważań. Ta część bowiem, kończąca poszukiwa­nia badawcze, stanowi rodzaj ogarniającego podejścia, mieszczącego wszystkie dotąd uwzględnione refleksje. Do tego miejsca poszczegól­ne ujęcia nastawień badanych na ten wycinek rzeczywistości, jakim jest współpraca rodzina-szkoła-gmina, systematycznie narastały, dokłada­jąc się do siebie jak w malowanym tradycyjnie obrazie. Tu przybiera on już rozpoznawalne kształty. W powstającej tak metarefleksji pojawić się powinien obraz orien­tacji przyszłych nauczycieli wobec rodziców i środowiska oraz współ­pracy z nimi. Zgodnie z założeniem, będzie on wielowymiarowy. Poza jednostkowymi nastawieniami, ukaże się wymiar społeczny, w którym ujawnią się orientacje porównywanych grup badawczych. Pojawić się też powinien wymiar globalny, ujmujący zgeneralizowane tendencje, przejawiające się niezależnie od zróżnicowań lokalnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone