METODY I NARZĘDZIA

  1. Warto zauważyć, że wyniki owej analizy mogą służyć jako pewna ilustracja obecnego stanu w zakresie instytucjonal­nego kształcenia w tej dziedzinie – w USA, Holandii (służącej tu jako pewna reprezentacja rozwiązań przyjmowanych w Unii Eu­ropejskiej, do uczestnictwa w której się przygotowujemy) i w Polsce. Przy czym zaznaczyć należy, że jedynie obraz „cało­ści”, jaką stanowi zorientowanie przyszłych nauczycieli wobec rodziców, uzyskany w badaniu, a nie jego fragmenty, którymi są np. wyniki wyżej wymienionych analiz, może stać się podstawą określenia kierunków rozwoju we wskazanym zakresie.W celu zbadania orientacji przyszłych nauczycieli wobec rodziców i członków lokalnej społeczności – ich potencjalnych współpracowni­ków, wykorzystano kilka uzupełniających się metod i narzędzi. Wszystkie zostały zastosowane w formule metodologii jakościowej. Sondaż diagno­styczny i jego wyniki stały się punktem wyjścia dla procedur w zakresie metody semiotycznej analizy powiązanej z analizą dyskursu. Dokonany wybór znajduje uzasadnienie w charakterze postawionego tu problemu.
Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone