MODEL NAUKOWY

Model naukowy wydaje się dość trafnie odpowiadać charakterowi kształcenia polskich badanych, odkrytemu w analizie ich szczegóło­wych nastawień, składających się na orientację wobec współpracy ro­dzina-szkoła-gmina. Przemawia za tym nacisk, z jakim ujmują m.in. prawa i obowiązki aktorów edukacyjnego partnerstwa oraz rolę rodzi­ców i własną w łączącej ich współpracy. Eksponują w tym profesjona­lizm, rozumiany jako precyzyjnie osadzone w ramach prawnych, kom­petencje nauczyciela powołanego do określonych działań na podstawie uniwersyteckiej legitymacji.Polscy badani, jak wykazywałam wyżej, wykazują nastawienie na regulacje typu formalnoprawnego oraz zakorzenione w społecznej men­talności stereotypy, w konsekwencji zwalniające ich z odpowiedzialno­ści. W zgodzie z tym nastawieniem ponosi ją bowiem ustawodawca, uczelnia, cały zewnętrzny świat, którego reguły są takie, a nie inne. Zamknięcie orientacji polskich badanych w tak rozumianym mode­lu byłoby jednak błędem. W ich szczegółowych nastawieniach wyraź­nie zaznaczał się etos, uformowany uniwersyteckim kształceniem. Odczytałam go jako etos nauczycielstwa misyjnego, profesjonalnej służ­by zmieniania społecznego świata. Myśląc o nim, zachowuję bardziej ogólne znaczenie etosu, wykraczające poza podejścia ukształtowane na gruncie, np. pedeutologii.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone