NADAWCA – ODBIORCA

Geneza tego zjawiska obejmowała i obejmuje nadal obszary dużo bar­dziej skomplikowane niż tylko odmienność światów, w których nadawca i odbiorca „mieszkają”, odmienność ich „czasoprze­strzeni” . Literaturze dla dzieci towarzyszyło zawsze pewne na­pięcie, swoista dwubiegunowość, którą charakteryzuje wyostrzo­na wrażliwość na posunięcia lub reakcje drugiej strony; dzie­cięcy czytelnicy czekają na teksty literackie o bardzo specyficz­nym charakterze — takie mianowicie, które byłyby przystające do wewnętrznego świata odbiorców, stopnia ich dojrzałości lek­turowej. Tej postawie oczekiwania i wynikającej stąd bierności —odpowiadać powinna pełna aktywności postawa samych na­dawców (pisarzy i pośredników literatury). Ci ostatni owszem, są nastawieni na trafienie w owe niezwerbalizowane potrzeby czytelnicze, ale w polu ich uwagi częściej mieści się pytanie znaczenie tekstu dla małego odbiorcy oraz o reakcję dziecka na lekturę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)