ODKRYTE W BADANIU DYSKURSY

Odkryte w badaniu dyskursy profesjonalne, dyskurs partnerstwa w USA i dyskurs profesjonalny oparty w Polsce na etosie nauczy­cielstwa, w Holandii – na etosie protestanckim, przekroczyły ramy instytucji, z których wyrosły. Można je zauważyć we fragmentach rze­czywistości, ocenianej przez przyszłych nauczycieli, których orientacje wobec tej rzeczywistości są analizowane. Jednak ich źródłem pozosta­je uczelnia, a w szczególności kształcenie w niej się dokonujące, uwi­kłane w złożone zależności społeczne, upolitycznione.Jak można określić to kształcenie, identyfikując jednocześnie pew­ne zadania dotyczące przygotowania do współpracy rodzina-szkoła-  gmina, przy zachowaniu świadomości jego dyskursywnego charakte­ru, ujawnionego w badaniu?Korzystne wydaje się tu sięgnięcie do modeli, opracowanych przez zespół Joanny Rutkowiak na potrzeby badań w zakresie jakości uniwer­syteckiego kształcenia nauczycieli w Szwecji. Za ich wykorzystaniem przemawia atrakcyjna klarowność ujęcia oraz – przede wszystkim – występująca zgodność ich cech z tymi, które zarejestrowane zostały w uczelniach, objętych niniejszym badaniem.Trzy modele kształcenia nauczycieli pomyślane zostały jako „typy ide­alne”, konstruowane w nawiązaniu do koncepcji M. Webera.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone