OKREŚLENIE TERAŹNIEJSZEGO STANU

Badany, wybrawszy dla określenia stanu teraźniejszego oraz przy­szłego inne nośniki (ikony), miał możliwość wyjaśnienia różnicy, doko­nując tego na przykład następująco: „Reader’s Digest” daleko do „Life”. Żeby się do niego zbliżyć musiałby zmienić podejście do czytelnika, pisać o tym, co naprawdę ważne i pisać poważnie, z zaangażowa­niem, prawdziwym dążeniem do rozwiązania poruszanych proble­mów. W ten sposób, posługując się metaforami, studenci mogli pogłębiać dane zawarte w części A kwestionariusza (przez co realizowane są główne cele badania), dodatkowo czyniąc z tego użytek dla siebie. Ba­danie orientacji za pośrednictwem tego rodzaju podejść jest skłania­niem do uogólnień i kategoryzacji, przyczyniających się do poszerzenia wiedzy badanego o samym sobie, uaktualnienia obrazu siebie w odnie­sieniu do fragmentu otaczającej rzeczywistości. W krótkich rozmo­wach o wrażeniach związanych z wypełnianiem kwestionariusza, często dowiadywałam się o tego rodzaju odkryciach. Z tego względu można mówić tu o realizacji celów dalekich, formułowanych w bada­niu dość ostrożnie jako kierunkowanie zmian w myśleniu przyszłych nauczycieli o ich partnerskiej współpracy z otoczeniem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone