OPOZYCYJNOŚĆ DYDAKTYZMU

Opozycyjność artyzmu i dydaktyzmu budziła kontrowersje od daw­na — może dlatego, że dużo częściej niż inne kategorie prowa­dziła do spłaszczenia wewnętrznej przestrzeni utworu. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że każda kategoria literacka może wywołać sytuację, w której wszystkie elementy struktury tekstu zostaną formalnie i funkcjonalnie przystosowane do pier­wiastków pełniących funkcję dominującą, do czynników, wokół których koncentrują się podporządkowane im inne składniki utworu. Ośrodkiem, ku któremu nagina się konstrukcję rzeczy­wistości przedstawionej, bywa najczęściej nakierowanie pragma­tyczne i utylitarne, ale analogiczną funkcję mogą pełnić kate­gorie inne, zwłaszcza przygodowość i sensacja oraz dominanty ideologiczne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)