PODOBNA SPÓJNOŚĆ

Podobna spójność zaznacza się w grupie amerykańskiej. W polskiej natomiast, odwrotnie, występuje jej brak. Polacy raczej nie czują się przygotowani do współpracy ze środowiskiem, deklarując jednocze­śnie wysoką gotowość do jej podjęcia. Skłonność do koherencji można traktować jak naturalną zasadę ludzkiego działania, zatem można z tej sytuacji wnioskować i rozwijać przypuszczenia w kierunku podejmo­wanych przez polskich badanych technik czy strategii kompensacyj­nych. Mogą one najprawdopodobniej wyrastać z obszarów, w których czują się silni. Dalsze analizy pozwolą na określenie szerszych uwarun­kowań i konsekwencji takiego stanu rzeczy. Analizując polską grupę należy zwrócić uwagę na fakt, że jedna z ba­danych wskazała interesujące zróżnicowanie w jej ogólnym przygoto­waniu. Do oceny wyrażonej w skali dodała komentarz, informujący, że w zakresie współpracy szkoła-dom czuje się przygotowana na 8, nato­miast swoje przygotowanie do współpracy z lokalną społecznością oce­nia jedynie na 4 [kwest. 4PL].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone