POZA JEDNYM PRZYPADKIEM

Poza jednym, kurio­zalnym przypadkiem wskazania przez badaną „wyboru kierunku stu­diów dla dziecka”, jako prawa rodziców [kwest. 10PL], wszystkie stwierdzenia są raczej zgodne z aktualnym stanem prawnym. Świadczy to o wysokim poziomie wiedzy badanych w tym zakresie, niezależnie od zróżnicowań co do form i treści kształcenia. Badani w USA przeszli kursy przedmiotowe, odnoszące się bezpośred­nio do poruszanych w kwestionariuszu zagadnień, badani w Polsce i Ho­landii – nie. Można przypuszczać, że wiedza polskich i holenderskich studentów płynie z pozauczelnianych źródeł oraz/lub została ukształto­wana w zakresie przedmiotów, nie odzwierciedlających tych treści w swojej nazwie i ramach programowych. To drugie wyjaśnienie wyda­je się w obu realiach bardzo prawdopodobne. Programy studiów zmie­niają się powoli, natomiast rzeczywistość szybko. Wykładowcy dokonują zatem bieżących korekt, uwzględniając przybierające na sile tendencje.Na przykład w Polsce zagadnienie współpracy szkoły z rodziną i dal­szym otoczeniem ucznia w warunkach postępującej demokratyzacji życia społecznego, należy uznać za tego rodzaju tendencję. Świadczą 0 tym, m.in. rozwijające się intensywnie w latach 90. organizacje i nie­formalne ruchy rodzicielskie, mające na celu uspołecznienie szkoły zmianę statusu rodzica – z obserwatora na pełnoprawnego uczestni­ka edukacji własnych dzieci.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone