POZA REFLEKSJĄ

Tymczasem niejako poza refleksją teoretyczną pozostaje kwestia dziecięcej kultury lite­rackiej w takim ujęciu, jakie zaproponował Ingarden: koncen­trująca się na opisie fenomenologicznym struktury dzieła i pro­gramowo antypsychologiczna. Koncepcja konkretyzacji dzieła li­terackiego, sformułowana przez Ingardena i rozwijana przez pol­skich teoretyków literatury wyraźnie zaznacza, że dzieło lite­rackie staje się artystyczne wtedy, gdy odbierane jest w per­spektywie estetycznej, gdy odbiorca „przemawia” do tekstu. „Owa postawa estetyczna — pisze Głowiński — gdy się jej nie analizuje w warunkach laboratoryjnych, a bierze pod uwagę konkretne sytuacje historyczne, nie jest nigdy wolna od oddzia­ływania innych czynników, przede wszystkim świadomości spo­łecznej, rozpowszechnionym w danym czasie wyobrażeń na te­mat tego, czym jest sztuka, a także przypisywanych jej funk­cji” .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone