PROPONOWANA STRUKTURA

Struktura, jaką tu proponuję (Jak jest? Jak być powinno? Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?) przypomina metaplan, metodę dysku­sji ujmowanej w formie plakatu. Można przyjąć, że w wyniku analiz w ten sposób uporządkowanych, powstanie całościowy obraz, przybli­żający problem w kolejnych fazach jego rozwiązywania. Konstrukcja tego rodzaju stanowi zatem formę realizacji zamierzeń badawczych, określonych w poprzednim rozdziale. Orientacje studentów mają wy­łonić się z analiz w ujęciu całościowym, w którym odnaleźć będzie można składowe elementy, strukturę orientacji.Należy przy tym zaznaczyć, że wszystkie te elementy pozostają spój­ne, w jednostkowym wymiarze tworząc rzadko precyzowany, subiek­tywny obraz, w którym trudno nie tylko postawić granice pomiędzy częściami go tworzącymi, ale i je wyodrębnić. Jak pisze Marek Ziółkow­ski, twórca teoretycznej interpretacji w tym zakresie, orientacje zawie­rają „przede wszystkim pewne podstawowe kategorie wartościowania, rozpoznawania i odczuwania obiektów dostępnych percepcji czy war­tościowaniu. Wszak człowiek może tylko wtedy uporządkować, zdefi­niować i odpowiednio zareagować na otaczające go obiekty bądź zdarzenia, kiedy potrafi podciągnąć je pod pewną ogólniejszą katego­rię, zastosować – niekoniecznie w pełni uświadamiane – reguły porząd­kujące rzeczywistość, pozwalające np. zaklasyfikować dane obiekty czy zdarzenia jako równoważne w pewnym aspekcie (np. percepcyjnym czy ewaluacyjnym).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!