PRZEŻYWANIE WARTOŚCI ETYCZNYCH

Zapomniano, iż z przeżywaniem wartości, etycznych, duchowych związane jest całe życie moralne człowieka. I to one właśnie przybliżają ludzi ku rzeczywistemu dobru. Wystarczy przypom­nieć, iż dla kontynuatora filozofii fenomenologicznej Husserla, Maxa Schelera, podstawą etyki była obiektywna hierarchia war­tości, według której na miejscach najwyższych znajdowały się wartości duchowe (moralne, poznawcze, estetyczne) i religijneSzkoła musi ukazywać różnorakie systemy wartości, a ich po­znanie powinno służyć człowiekowi w kierowaniu własnym ży­ciem, w stwarzaniu i przetwarzaniu go. Instytucja ta, z racji du­żego wpływu jaki ma na rozwój wychowanka, powinna mu uzmy­słowić, iż dokonując wyboru należy respektować wartości ludz­kie innych, a przede wszystkim sama ma obowiązek uznać takie postępowanie za prymarną zasadę swego działania. Doświadcze­nia szkolne były jednak inne. Akcentując w edukacji aspekt spo­łeczny, nie odnoszono wartości do dobra dla jednostki lub spo­łeczeństwa, dobra uznanego za godne realizacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone