PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI

Badania, przedstawiane poniżej, stanowią – poszerzoną o holender­skie uwarunkowania – wersję empirycznych dociekań, która pierwot­nie obejmowała USA i Polskę. Szczegółowy raport z porównania rzeczywistości amerykańskiej i polskiej, zamieszczony jest w książce Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspek­tywie amerykańskiej. Raport ten jest w tym miejscu przytoczony ze zmianami, jakie nastąpiły w nim wskutek poszerzenia celów, problema­tyki, pola badań i analiz o grunt holenderski. Tekst ten stanowi zatem jakość nową, oddającą porównawcze studium orientacji przyszłych na­uczycieli polskich, amerykańskich i holenderskich wobec współpracy szkoły ze środowiskiem.W treści opracowania, składającego się na prezentację animacji współpracy środowiskowej, miejsce i rola tego rodzaju tekstu wydaje się szczególnie uzasadniona. Po pierwsze, z racji walorów poznaw­czych, informacyjnego charakteru tego materiału, nie pozostającego bez znaczenia dla rozumienia istoty i potrzeb w zakresie animacji współpracy środowisk edukacyjnych. Po drugie, z uwagi na możliwość jego percepcji, koncentrującej się na ujmowaniu wyników prezentowa­nych badań, jako kontekstu, istotnego w podejmowaniu szczegółowych rozwiązań animacyjnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone