PRZYJĘTA ANALIZA

Wynikać one będą z analiz (porównawczych), skoncentrowanych głównie na opisie odkrytych cech elementów orientacji oraz zależności pomiędzy nimi. Niejednokrotnie zaznaczą się też ujęcia łączące podej­ście jakościowe i statystyczne, pozwalające na uchwycenie zróżnico­wań i wskazanie ich wielorakich aspektów. Jednak w świetie zaprezentowanych wcześniej cech orientacji oraz przybliżonych wyżej uwarunkowań, badanie w sposób jednoznaczny sytuuje się na gruncie metodologii jakościowej.Przyjęta procedura, z racji charakteru zagadnień postawionych w centrum zainteresowania (orientacje jako składowe jednostkowych i społecznych tożsamości, kształtowane w toku swoistych negocjacji z otoczeniem), nawiązuje do praktyk w zakresie analizy dyskursu. Utrzymywana jest tu, na przykład, trójstopniowa formuła postępowa­nia, charakterystyczna dla tej metodologii. Występuje opis i jego szcze­gółowa analiza, kategoryzacja oraz uogólnienie, wiążące zróżnicowane aspekty podejść jednostkowych i ogólnych, zakorzeniające badane za­gadnienia w kontekstach teoretycznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone