PRZYWOŁANE PRZYKŁADY

W przywołanych przykładach, po dołączeniu metafor ideału, znacze­nia różnicują się jeszcze bardziej:IDEAŁ: National Geographic, (…) przedstawia m.in. stare i no­we odkrycia (żeby nauczyciele starali się w przystępny i inte­resujący sposób przybliżyć rodzicom szkołę, żeby ich tym zainte­resowali) [kwest.4PL]IDEAŁ: Life, dotyczy tego co bliskie (np. skierowane na dziecko) [kwest.20PL],W wypowiedzi nr 4 widać jasno nacisk na nauczyciela, którego rola we współpracy wydaje się kluczowa. Z metafory stanu wyłania się postać nauczyciela – eksperta, który zna się na nauczaniu i rodzica – laika, któ­ry nie zna się, więc się nie wtrąca. Wynika z tego dość jednoznacznie negatywna diagnoza obecnej sytuacji. Przełamanie jej, autorka wy­powiedzi – studentka piątego roku, łączy z działaniem nauczyciela, od którego oczekiwałaby aktywnego i atrakcyjnego zainteresowania rodzi­ców sprawami szkoły. Podobne podejście, w centrum uwagi stawiają­ce nauczyciela, widać w metaforach z kwestionariuszy nr 8 (gdzie autorka zwraca uwagę na zróżnicowanie kodów komunikacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami oraz potrzebę uatrakcyjnienia przekazu), 10 (wrażliwość na techniki manipulacyjne, stosowane przez nauczycie­la i ukierunkowanie na rzetelność jego pracy), 18 i 19 (potrzeba profe­sjonalizacji działań w zakresie współpracy).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone