REALIZACJA ZAMIERZEŃ

Wskutek realizacji opisywanych zamierzeń badawczych powstać ma obraz owego otwarcia na rodziców i społeczność lokalną ze strony, przygotowujących się (bądź nie) do współpracy z nimi, studentów kie­runków nauczycielskich. Z uwagi na specyfikę badanej grupy – studentów, nie mających jesz­cze żadnych doświadczeń ze społecznym otoczeniem, rodzicami swo­ich potencjalnych uczniów, badacz nie może skoncentrować się w tym zadaniu na prostym wskaźnikowaniu postaw czy ujmowaniu relacji jed­nych wobec drugich. Musi poruszać się na pograniczu, odsłaniać intu­icyjne nastawienia, niesprecyzowane przekonania, sądy.Tego rodzaju potrzebom odpowiada koncepcja orientacji, które jako „pewne zgeneralizowane tendencje do postrzegania, wartościowania, odczuwania i reagowania na rzeczywistość społeczną” opisał Marek Ziółkowski. Termin orientacja w naukach społecznych funkcjonuje od dawna, jednak przeważnie w znaczeniu opozycyjnych wymiarów ludzkiego działania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone