ROLA RODZICÓW

Analizowane będą teraz role, jakie w mniemaniu badanych najczęściej cłiarakteryzują w obecnym czasie rodziców w ich relacji z nauczycielem. Odzwierciedlać to może, interesującą nas tutaj, ich potoczną wiedzę o wycinku społecznej rzeczywistości, jaki stanowi obszar współpracy ro­dziny, szkoły i lokalnej społeczności.W polu wynikowym znajdują się odpowiedzi na pytania ujęte w ska­li 11-stopniowej (0-10), rozciągającej wartości od „wcale” (od 0), po­przez „co nieco” (w środku skali), do „bardzo”, na jej końcu. Treść pytań w języku polskim i angielskim ujęta jest w załączonych wzorach kwe­stionariusza (aneks).Role, proponowane badanym w kwestionariuszu, pochodzą z kla­syfikacji, opracowanej przez R. Meighana na podstawie badawczych analiz stereotypowych identyfikacji rodziców przez nauczycieli. W związku z adaptacją treści kwestionariusza do warunków amerykań­skich, nastąpiła pewna modyfikacja zestawu Meighana. Polegała ona na zastąpieniu roli „policjanta”, określonej przez tego autora, dwoma ro­lami w miarę precyzyjnie i bardziej opisowo oddającymi zakres tej roli. Zabieg ten wydawał się konieczny w świetle zróżnicowań kulturowych, zaznaczających się m.in. w odmiennym postrzeganiu działań policjan­ta w Wielkiej Brytanii (skąd pochodzi autor klasyfikacji), USA, Holan­dii i Polsce. Zastąpienie tej metafory bardziej opisową formułą: „rodzice jako rządzący” oraz „rodzice jako zagrożenie”, wydaje się adekwatnie odzwierciedlać zakres roli określonej przez autora klasyfikacji i jedno­cześnie czynić ją zrozumiałą dla obu grup, zaangażowanych w badaniu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone