ROZUMIENIE ORIENTACJI

Tak rozumiane orientacje składają się przy tym nie tylko z przekonań jasnych, wyraźnych i uświadamianych, ale zawierają także przekonania na wpół uświadamiane, przeczucia i odczucia sytu­ujące się często na progu nieświadomości”.Dlatego też powyższe przyporządkowania należy traktować umow­nie, zachowując w pamięci ustawiczną płynność przyjętej struktury i   elastyczność wszelkich podziałów w zakresie orientacji. Z tym nasta­wieniem dokonywane będą dalsze analizy. Część B kwestionariusza stanowi poszerzające uzupełnienie w sto­sunku do części A. Za pomocą innych ujęć pozyskiwane w niej były dane o zagadnieniach tych samych, co w części poprzedzającej. Chodzi tu przede wszystkim o metaforyczną formułę wyrażania specyficznych nastawień, składających się na orientację studentów wobec współpra­cy z rodzicami i środowiskiem. Jak pisałam w rozdziale poświęconym organizacji badań, pozwala ona na pozawerbalną komunikację i twór­czą ekspresję znaczeń, kształtujących zorientowanie jednostki. W zamy­śle tej części kwestionariusza, metafory (czyli nowe znaczenia powstałe w odniesieniu do zaproponowanego kontekstu) ujawniają się poprzez dokonywanie zestawień obiektów oraz nośników je budujących.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone