RZECZYWISTOŚĆ W ARTYSTYCZNEJ FORMIE

Literatura ukazując rzeczywistość w artystycznej formie, pozwala poznawać różnorodne przejawy ży­cia, a przede wszystkim jego nurt postępowy, który stanowi na­rodowe tradycje Polski Ludowej. [. . .] Akcenty miłości ojczyzny, gotowość do najwyższych ofiar w jej obronie, walka o wyzwole­nie narodowe i społeczne, umiłowanie języka i kultury narodo­wej — zawarte w odpowiednio dobranych utworach — pozwalają uświadomić uczniom piękno ziemi rodzinnej, wartość pracy i ży­cia dla kraju” .Literatura traktowana w sposób instrumentalny służyła ilu­stracji odgórnie przyjętych założeń. We wpajanym uczniom syste­mie wartości nie było miejsca na uznanie istoty ludzkiej, rządzą­cej się swoim własnym prawem, mającej osobowość różną od in­nych ludzi. Pomijano lub pomniejszano znaczenie wartości huma­nistycznych — osobowych, ważnych dla człowieka jako jednostki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)