STAN WSPÓŁPRACY

Amerykanie podobnie, w swojej również negatywnej ocenie aktual­nego stanu współpracy, ideał i perspektywy widzą w wyprowadzeniu jej z zamętu [według metaforycznych ujęć, np. STAN: „Outside (…) współpraca szkoły z domem i lokalną społecznością jest obecnie w sta­nie zamętu, nikt nie jest pewien w 100% swojej roli”, IDEAŁ: „National Geographic (..) świętowanie z powodu spokojnej jedności: dom-szkoła-lokalna wspólnota” (kwest. 20US)].W zachowywanej polityczności sądów (wielostronne, dalekosiężne ujęcia, o których wspomniałam wcześniej) oraz konstruktywności roz­wiązań w zakresie współpracy rodzina-szkoła-gmina, ukazujących wysoki poziom wiedzy w tej dziedzinie, odkrywają oni jednak zdecy­dowanie różną od polskiej, odmianę dyskursu profesjonalnego. Nazwa­łam ją poprzednio dyskursem partnerstwa, w którym nauczyciele jawią się jako profesjonaliści, wyspecjalizowani w zakresie kreowania intere­sującej nas współpracy, potencjalnie podporządkowujący sobie otocze­nie i czyniący jego członków obiektami uruchamianych procedur kontrolno-organizacyjnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!