STRUKTURA ORIENTACJI

Struktura orientacji, w formie zinterpretowanej stosownie do po­trzeb badawczych w zakresie tego projektu, składa się z pięciu elemen­tów, są to:     przekonania (nie zawsze uświadamiane, w odniesieniu do bada­nej grupy – mające często postać odczuć czy przeczuć na temat rodziców oraz członków lokalnej społeczności i przyszłej współ­pracy z nimi),wartości (wizje ideałów oraz kontrideałów, dotyczące współ­pracy z rodzicami i innymi osobami z lokalnego środowiska dziecka, szkoły),    potoczna wiedza o rzeczywistości (opis i diagnoza aktualnego stanu współpracy w odniesieniu do innych, wyjaśnianie jego przyczyn oraz prognozowanie własnej współpracy z wskazany­mi wyżej podmiotami),   ocena (wynikać będzie z porównania postrzeganego obrazu współpracy – z uznawanymi wartościami),    dyspozycje do zachowań (przyszłych nauczycieli – w stosunku do rodziców i lokalnego środowiska, przejawiające się np. w ich prognozowaniu).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)