TRANSFORMACJA USTROJOWA

  1. Transformacja ustrojowa wraz z postępującą demokratyzacją życia społecznego, prowadzące do wzrostu świadomości praw rodziców, którzy w nowej rzeczywistości wyraźnie już zaznaczyli swoje dążenie do współuczestnictwa w edukacji własnych dzieci. Nieodłącz­nym atrybutem transformacji są też zmiany legislacyjne, które w odnie­sieniu do rodziców jako podmiotów szkolnej społeczności nabrały kształtu w ustawie o systemie oświaty w Polsce oraz nowej Konstytu­cji RP, głoszącej prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i światopoglądem, wyboru szkoły oraz jej tworzenia.Ustawa czyni rodziców współgospodarzami każdej szkoły, stwarzając im możliwość wpływu na każdą ze sfer jej życia.Rozwój badań psychologiczno-pedagogicznych nad współ­zależnością pomiędzy efektami osiąganymi przez uczniów w szkole, a jej współpracą z rodzicami. Ich wyniki jednoznacznie wskazują po­trzebę zerwania z praktyką odsuwania rodziców od spraw uczącego się w szkole dziecka i zastąpienia jej szerokim ich włączaniem w proces edukacji.
Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone