UKSZTAŁTOWANIE DYSTANSU

W nawiązaniu do dyskursywnej postaci prowadzonych dalej analiz, można przedstawić przewidywane wyniki badań jako:Dokonanie rozległych porównań tendencji, odkrytych w toku analizy zbadanych elementów orientacji przyszłych nauczycieli wobec współpracy z rodzicami i społecznością otaczającą szko­łę, w krajach objętych badaniem. Porównania w zakresie kształ­towania orientacji przyszłych nauczycieli na współpracę szkoła – rodzice – lokalna społeczność przebiegają w obszarze dyskursywnej praktyki. Mogą odsłonić lokalne wymiary kształtowania tożsamości w zróżnicowanych warunkach organizacji społecz­nej oraz standardów przygotowania zawodowego. Mogą też do­prowadzić do identyfikacji ponadlokalnych uwarunkowań jednostkowej i społecznej autokreacji w odniesieniu do rzeczy­wistości na styku szkoły z domem i środowiskiem ją otacza­jącym.Ukształtowanie dystansu do reformy, ściślej – do części realizo­wanych już przedsięwzięć oraz zamierzeń MEN, dotyczących do­skonalenia oraz przygotowania nauczycieli do konstruktywnego współdziałania z rodzicami i szerszym otoczeniem społecznym uczniów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone