UZASADNIENIE REALIZACJI

W świetle przyczyn rosnącego zainteresowania współpracą szkoły z rodzicami i innymi uczestnikami życia uczniów, można przewidywać, że coraz bardziej będzie zaznaczać się potrzeba kształtowania umiejęt­ności nauczycieli, owocujących w obszarach ich współdziałania ze spo­łecznym otoczeniem szkoły. Przedstawiany tu zamysł badawczy bazuje na tej potrzebie. Uzasadnieniem jego realizacji jest też dokonująca się obecnie w Pol­sce reforma systemu edukacji. W treści dokumentów reformy ekspono­wane są nowe role rodziców i nauczycieli, z wyraźnym osadzeniem ich relacji na gruncie partnerskiego współdziałania. Przekonują o tym licz­ne działania MEN, podejmowane w ostatnim czasie, m.in. zlecenia opra­cowań projektowych ukierunkowanych na wspomaganie reformy w tym zakresie (np. program „Rodzice w szkole”), zarządzenia obliga­toryjnie ustanawiające wspólne z rodzicami formułowanie programów wychowawczych szkół, oraz zapisy w podstawowym dokumencie refor­my, tj.    wśród celów ogólnych szkoły.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone