W RAMACH DYSCYPLINY

W ramach tej dyscy­pliny przekształcają się normy społecznego współistnienia, odsłaniają się nieznane i powstają nowe obszary ludzkich zachowań, wyrastają­cych na znaczeniach wykreowanych przez media. Badania tego rodzaju znaczeń, przeprowadzone przez Holendrów, Gunthera Kressa i Theo van Leeuwena stanowić mogą potwierdzenie dominującej funkcji przekazów wizualnych, w tym w szczególności cza­sopism. W świecie, w którym postęp w rozwoju społecznym mierzy się poziomem czytelnictwa prasy codziennej i magazynów, autorzy odkry­wają liczne związki pomiędzy poszczególnymi wymiarami życia, funkcjo­nowaniem określonych społeczności, a treścią prasowych przekazów, odczytywaną na podstawie drobiazgowych analiz pozawerbalnych form przekazu, znaków niesionych wraz z ukształtowaniem obrazu pierw­szych stronic czasopism. Niewątpliwie „mówią” one bardzo wiele. Teksty i informacje w nich zawarte wybiegają daleko poza warstwę lin­gwistyczną, modelując nastawienia, w określony sposób orientujące czy­telników wobec przedstawianych zagadnień. Można to dzisiaj uznać za oczywistość ukształtowaną wraz z rozwojem poststrukturalnej lingwisty­ki i semiotyki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone