WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA

Badania autorki udowadniają, iż rzadko rodzice podejmują w okresie późniejszym trud dalszego wprowadzania dziecka w świat ‚literatury, stymulowania jego zainteresowań.W codziennym życiu przedszkolnym tekst literacki bywa wy­korzystywany w kreacyjnych i odtwórczych zabawach rucho­wych. Każdy kontakt z literaturą kończy się określonymi dzia­łaniami dzieci. Uczą się one tekstów na pamięć, recytują je, na podstawie utworu malują, rysują, stanowi on też inspirację do różnego rodzaju inscenizacji. W okresie przedszkolnym dziecko sytuowane jest głównie w roli wykonawcy (termin E. Balcerzana).Wczesnoszkolna edukacja literacka kontynuuje w zasadzie pra­cę podejmowaną w okresie przedszkolnym. W szkole jednak ak­tywność ruchowa połączona zostaje z aktywnością werbalną. Tekst staje się podstawą do rozmów zarówno o literaturze, jak i rzeczywistości pozaliterackiej. Uczeń czyta utwór, streszcza go, opowiada o nim, odpowiada na pytania nauczyciela. I tu zupełnie paradoksalną sytuacją jest fakt pojawienia się książki w syste­mie kar i nagród. A dzieje się tak zarówno w rodzinie jak i w szkole. „Ten zanik rozrywkowej funkcja czytelnictwa często przy­czynia się do obniżenia zainteresowań literaturą” .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone