WEDŁUG PLANU BADAWCZEGO

Podsumowując analizę metaforycznych ujęć, które według planu badawczego miały uzupełniać tradycyjne podejścia, należy też stwier­dzić, że zaprojektowane narzędzie sprawdziło się w badaniu. Przede wszystkim, większości badanych stworzyło możliwość lakoniczne­go wyrażenia złożonych treści, prowadząc badacza (także badanego) do rozumiejącego ich ogarnięcia. Bez zaproponowanej konwencji wizualnej metafory, nie uzyskałoby się niepowtarzalnych ujęć, równie głęboko oddających nastawienia badanych do współpracy rodzina- -szkoła-gmina.W polu wynikowym znajdują się teraz odpowiedzi badanych na py­tania otwarte, zawarte w części A kwestionariusza ankiety, dotyczące praw (i dalej -obowiązków) rodziców, nauczycieli oraz lokalnej spo­łeczności, w odniesieniu do edukacji dzieci. Analiza tych odpowiedzi powinna przyczynić się do określenia elementu orientacji badanych wobec współpracy tych środowisk, jakim jest potoczna wiedza o da­nym fragmencie społecznej rzeczywistości.W analizowanym materiale uderza wysoka zgodność praw i obo­wiązków zarejestrowanych przez badanych, z tymi, które określone są prawnie i funkcjonują legislacyjnie w obu krajach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone