WIĘKSZOŚĆ POLSKICH BADANYCH

Większość polskich badanych (12) w konstrukcji metafor ujmują­cych stan interesującej nas współpracy, zastosowała ikony telewizyjne jako nośniki nowego znaczenia. Prym wiodły tu Animal Planet oraz Discovery Channel. Pozostali woleli okładki popularnych magazynów, a w nich najczęściej wybieranymi były Readers Digest i Scientific Ame­rican.Jak wspomniałam, trudno tu jednak podejmować jakiekolwiek inter­pretacje w oparciu o kryterium ilościowe. Każda metafora miała swoje wyjątkowe zabarwienie, niezależnie od wspólnego, nawet dla wielu badanych, nośnika. Komentarz, którym uzupełniali oni ikoniczną for­mułę metafory głęboko różnicował znaczenia, np. tak jak w tych dwóch ujęciach, które staną się też podłożem dalszych analiz:STAN: Scientific American, czasopismo naukowe dla osób zna­jących się na problematyce. Zbyt trudne dla laików. Nauczyciele znają się na nauczaniu, a rodzice nie, więc się do tego nie wtrą­cają [kwest.4PL].STAN: Scientific American, dużo ciekawych informacji [kwest. 20PL].Ponadto, co niezmiernie istotne, metafory ujmujące ideał (przyszła współpraca środowisk) pozostawały w bezpośrednim związku z tymi, które określały stan, tworząc w ten sposób rodzaj dwuczłonowej repre­zentacji, właściwie nierozerwalnej całości. Dokładnie tak należy podcho­dzić do elementów orientacji, jak wykazywałam wcześniej za Markiem Ziółkowskim. Zatem opisując stan, odnoszę się jednocześnie do ideału i  perspektyw, tak jak określali je badani.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!