WIZUALNA CZĘŚĆ

Wizualna część kwestionariusza, oparta na metaforach formułowa­nych przez badanych w odpowiedzi na postawione pytania, dotyczące poszczególnych elementów orientacji, stanowi uzupełnienie części pierwszej, skonstruowanej tradycyjnie (charakter pytania różnicuje for­mę – postawionemu w języku angielskim lub polskim towarzyszą zróż­nicowane dystraktory lub przewidziane jest miejsce na odpowiedź własnymi słowami).W związku z tym, że badanym holenderskim zaproponowano kwe­stionariusz w języku angielskim, w czasie badania, poza autorką pytań, obecny był stale i gotowy do pomocy w tłumaczeniu, nauczyciel holen­derski, biegle posługujący się językiem angielskim. Analiza integrująca dane, płynące z obu części kwestionariusza jest docelową formułą w zakresie tego narzędzia. Żadne jednostkowe po­dejście, charakterystyczne dla jednej z części, nie może być rozpatrywa­ne w oderwaniu od drugiej. Dopiero ich powiązanie stwarza podstawę dla ujęć uogólniających myślenie badanego i pozwalających na typiza­cję orientacji, ujawniających się w wyniku porównań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone