WPISANE W MODEL

Pozostał niezmienny, pomimo transformacji ustrojowej i trwających reform w zakresie edukacji. Daje się go odczytać, może nie wprost z ludzkich serc, jak pisze Kurczewski, lecz ze sposobów myślenia o wła­snej roli w relacjach z otoczeniem, z nastawień przyszłych nauczycieli wobec współpracy rodzina-szkoła-gmina.Misyjność i mesjanizm są w model ten wpisane, jak dwie strony tego samego medalu. Zawód nauczyciela powszechnie kojarzy się w Polsce z misją, cho­ciaż badający to zagadnienie A. Nalaskowski stwierdził, że polscy na­uczyciele nie są misjonarzami. Warto w tym miejscu przytoczyć jego interesującą interpretację sytuacji, ujawnionej w badaniu: „Zawód na­uczycielski stwarza możliwości pełnienia misji. Poczucie misji jest też jedną z cech przypisywaną nauczycielom zarówno przez nich samych, jak i otoczenie. Ważną w nim rolę odgrywa ideologia/mitologia po­wszechnego rozwoju, równości szans, wartości edukacji we współcze­snym świecie. Rolę nawracanego poganina pełni rzeczywistość, która nie kreuje ani wartości i edukacji, ani równości szans, ani też nie zapew­nia wszystkim optymalnego rozwoju – zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!