WSPÓŁCZESNA SEMIOTYKA EDUKACYJNA

Współczesna semiotyka edukacyjna jest bowiem rozumiana jako proces transformo­wania wyobrażeń w postać map, a zagłębiając się w to zagadnienie – imaginacji w racjonalność, procesów – w struktury, subiektywnego – w obiektywne, pytań – w odpowiedzi, itd. W tej właśnie perspekty­wie postawione zostały dalsze pytania, ukierunkowujące szczegółowe analizy badawcze, na przykład:  Czy mapy orientacji przyszłych nauczycieli polskich, holender­skich i amerykańskich pokrywają się? Czy mapy znaczeń, jakie nadają poszczególnym elementom tej konstelacji wskazują na podobieństwa, czy różnice raczej w ich myśleniu o współpracy, niezależnie od systemu akademickiego kształcenia, w którym uczestniczą?  Jakie walory ich orientacji mogą być wykorzystane w celu opty­malizacji kształcenia przyszłych nauczycieli w Polsce?W zgodzie z teorią orientacji i praktyką osadzaną w zakresie eduka­cyjnej semiotyki, można spodziewać się, że w otrzymanym w wyniku badań obrazie ujawnią się również pewne tendencje o charakterze ogólnym. Powinny one stworzyć podstawę odpowiedzi na część posta­wionych pytań, w szczególności w ich zgeneralizowanym, ponadjed- nostkowym wymiarze.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone