WSZYSTKIE KATEGORIE

Na uwagę zasługuje też, przenikające niemal wszystkie kategorie (wyjątek stanowią tu prawa rodziców), ukierunkowanie na trójskładni- kowość realizacji wskazywanych praw. Wśród nauczycielskich wystę­puje na przykład prawo do „wsparcia spoza szkoły”, „współpracy z rodzicami i otoczeniem”, wśród praw lokalnej wspólnoty znajduje się m.in. prawo do „oferowania szkołom swoich usług”, itd. Jest tu otwar­tość na partnerów, widać skłonność do postrzegania praw jednostko­wych i praw poszczególnych grup przez pryzmat celów wspólnych.Prawa rodziców są formułowane nieco inaczej, z koncentracją na ich pełną odpowiedzialność za los uczącego się dziecka. Nacisk położono tu na pełnię informacji oraz kontrolowanie spraw dotyczących dziec­ka. W formułowaniu praw nauczycieli i lokalnej społeczności widać jednak nastawienie na szeroką z nimi współpracę. Analiza pełnego rejestru praw rysuje natomiast lokalne zróżnicowa­nia i zbieżności, czyniące te wykazy niezmiernie interesującymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone