WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

Niewątpliwie jednak, w świetle ponad 30-letniej dzia­łalności UG i przy dużej liczbie absolwentów, corocznie opuszczającej uczelnię, można stwierdzić, że poziom nasycenia nimi lokalnego ryn­ku pracy w dziedzinie oświaty jest stosunkowo duży. Można to również odnieść do zagadnienia doskonalenia nauczycieli. IP UG prowadzi 7 studiów podyplomowych, organizuje szereg kursów dokształcają­cych, obejmując tymi formami liczne grono czynnych zawodowo na­uczycieli (rocznie około 300 osób). Wszystkie specjalności oferowane przez IP UG mieszczą się w ra­mach kierunku pedagogika. Na studiach zawodowych jest to wczesna edukacja i logopedia oraz wczesna edukacja i przygotowanie do życia w rodzinie; na magisterskich jednolitych (5-letnich) – wczesna eduka­cja i nauczanie języka angielskiego; pedagogika społeczna, praca opie­kuńcza i socjalna; pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika oraz pedagogika specjalna – resocjalizacja.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone