WYSOKI STOPIEŃ ZSOCJALIZOWANIA

Wysoki stopień zsocjalizowania nie sprzyja krze­wieniu wartości człowieka jako osoby — zwłaszcza w etykach świeckich — stwierdza Ossowska — konstatując nadto, iż reflek­sja nad godnością osoby występuje głównie we współczesnej fi­lozofii katolickiej (Marcel, Mounier, Maritain) aczkolwiek w in­nym nieco rozumieniu to jest w takim, że przysługuje ona każ­demu człowiekowi jako najdoskonalszemu tworowi Boga, na mo­cy boskiej decyzji (posiadanie duszy, wolnej woli etc.). Nieco dłuższe zatrzymanie się nad znaczeniem wartości, jaką jest godność, jest szczególnie w naszym przypadku potrzebne, nie tylko z racji sformułowanego przez Marię Ossowską spo­strzeżenia, że w społeczeństwach masowych nie znajduje ona sto­sownego uznania, ustępując miejsca wartości, w kategoriach eto­sów współczesnych występującej, jaką jest zdolność adap­tacyjna, zdolność przystosowania się, jak i nie tylko dlatego, że wiek dwudziesty stworzył całe systemy spo­łeczne, w których odzieranie człowieka z godności staje się świa­domym instrumentem walki politycznej (tezę tę wysuwa austriac­ki psycholog Bruno Bettelheim w swojej pracy The Informed Heart, 1960).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone