ZAGADNIENIA WIELOKULTUROWOŚCI

Inaczej jednak, niż w Holandii, jasno wyodrębniają się z oferty progra­mowej przedmioty, ukierunkowane na kształtowanie współpracy śro­dowisk edukacyjnych.Można stwierdzić, że wszędzie zagadnienia partnerstwa i wielo­kulturowości przenikają się wzajemnie. W USA eksponuje się proble­matykę partnerstwa, w Holandii – międzykulturowości (przynajmniej poprzez jej występowanie w nazwach przedmiotów). W Polsce, jak wspomniałam, obydwa obszary nie są reprezentowane w wykazie przedmiotowym, jednak studenci wykazują się wiedzą w tych pokrywa­jących się zakresach. Jest ona najprawdopodobniej czerpana ze źródeł pozauczelnianych oraz z kursów przedmiotów, których nazwy wpraw­dzie interesującej nas problematyki nie odzwierciedlają, lecz ich treści zawierają elementy z nią związane. Wśród określonych przez studentów praw i obowiązków rodziców, zgodnie z ich ponadlokalnym charakterem, występują różnie określa­ne, aczkolwiek bliskie merytorycznie stwierdzenia, dotyczące uczących się dzieci.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone